• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Artikel 1.  Algemene bepalingen

 1. Shoebus: De handelsnaam Shoebus, gevestigd te Vinkeveen.
 2. Opdrachtgever: de onderneming of professionele instelling die aan Shoebus een opdracht tot levering van bepaalde producten en/of het verrichten van diensten heeft verstrekt.
 3. Producten: alle goederen die Shoebus in zijn verkoopassortiment heeft opgenomen, daaronder begrepen het verrichten van diensten.

.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle  met Shoebus af  te sluiten overeenkomsten en op alle door Shoebus gedane aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts per transactie mogelijk en slechts indien Shoebus daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Shoebus  het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft vermeld.

3.2 Iedere aanbieding blijft 10 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van offerte, tenzij in de aanbieding een andere termijn is opgenomen.

3.3 Het gebruik van bij de aanbieding verstrekte informatie dient beperkt te blijven tot gebruik in het kader van de verstrekte opdracht.

 

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

5.1 Overeenkomsten tot levering van producten komen tot stand door een schriftelijke dan wel online verstrekte opdracht van de Opdrachtgever aan Shoebus en aanvaarding van de opdracht door Shoebus.

5.2 Alle online en offlineopdrachten tot levering van producten welke een waarde vertegenwoordigen moeten door Shoebus schriftelijk dan wel per of  e-mail worden bevestigd.

 

 1. Levering

6.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij nadrukkelijk en ondubbelzinnig anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt Shoebus ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

6.2 Bij overschrijding van de levertijd is de Opdrachtgever gerechtigd bij aangetekend schrijven Shoebus in gebreke te stellen, waarbij aan Shoebus  een termijn van tenminste 45 dagen dient te worden gegeven om de opdracht alsnog uit te voeren. Indien Shoebus gedurende deze termijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat Shoebus enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt.

6.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van de producten met een waarde boven € 50,00 franco. De kosten van het in de overeenkomst begrepen vervoer tot de door Opdrachtgever opgegeven bestemming zijn dan voor rekening van Shoebus. Kosten en schaden voor Shoebus, voortvloeiende uit het niet in ontvangst nemen van de producten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

6.4 Transport van producten geschiedt voor risico van Shoebus  tenzij anders overeengekomen. De aansprakelijkheid van Shoebus is te allen tijde beperkt tot de dekking/vergoeding die de betreffende transportassuradeuren verstrekken.

6.5 Shoebus is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. De Opdrachtgever is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel in artikel 7 van deze voorwaarden.

6.6 Shoebus  behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen een vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen.  Indien de verlangde zekerheid niet tijdig ten behoeve van Shoebus wordt verschaft, is Shoebus bevoegd de leveringen op te schorten of  te weigeren, zonder dat Shoebus enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt.

6.7 Shoebus levert alleen films, werktekeningen en ander lay-out materiaal terug, indien dit uitdrukkelijk bij de eerste opdracht is overeengekomen.

6.8 Bij door Shoebus gemaakte fouten, dienen zij in de gelegenheid gesteld te worden de fout te herstellen. Hiertoe dienen reclames binnen 14 dagen na levering der goederen gemaakt te zijn. De betreffende goederen moeten binnen 28 dagen na aflevering weer in bezit van Shoebus te zijn. Alleen wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, en Shoebus niet tot herstel van de gemaakte fout in staat is,  wordt tot vervanging van de goederen overgegaan.

 

 1. Prijzen

7.1 De door Shoebus vrijblijvend opgegeven prijzen luiden in Nederlands geld Euro's en zijn exclusief BTW.

7.2 Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden en onder de vastgestelde condities.

7.3 Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van de opdracht en de datum van aflevering, verhogingen of toeslagen van kracht worden op goederen welke Shoebus van toeleveranciers betrekt, indien prijsverhogende overheidsmaatregelen afgekondigd worden, dan wel in geval van stijging van loonkosten of grondstofprijzen is Shoebus gerechtigd de prijzen te berekenen, zoals deze op de dag van aflevering gelden en aldus prijsstijgingen welke na het tot stand komen van de overeenkomst ontstaan, aan de Opdrachtgever door te berekenen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.4 Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten of prijzen op de online shops van Shoebus.

 

 1. Betaling

8.1 Betaling van het factuurbedrag dient naar keuze van Shoebus te geschieden middels een online betaling  ten gunste van een door Shoebus aan te wijzen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

8.2 Indien betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Shoebus gerechtigd zonder enige sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag 1% per maand te berekenen over het nog openstaande bedrag.  Hierbij geldt een gedeelte van een maand als gehele maand.

8.3 Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van de Opdrachtgever.  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115 (zegge: honderdvijftieneuro).

 

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 Shoebus is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan als gevolg van overmacht.  Onder overmacht wordt verstaan een niet aan Shoebus  toe te rekenen omstandigheid, die een correcte nakoming van de opdracht in de weg staat.

7.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan boycot, werkstaking, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, inbeslagname of invordering door burgerlijke of militaire autoriteiten, oproer, burgeroorlog, oorlog, mobilisatie, sabotage, transportbelemmeringen, invoerbelemmeringen en vertraging in de leveranties door onze toeleveranciers.

 

 1. 9. Claims

9.1 Zichtbare gebreken en/of tekortkomingen kunnen uitsluitend middels reclame geldend worden gemaakt. Reclames worden door Shoebus alleen dan aanvaard, indien deze bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan Shoebus zijn gedaan en binnen 14 dagen na ontvangst van de producten dan wel ter beschikkingstelling van de producten in bezit van Shoebus zijn. Na eventuele verwerking van de producten door of vanwege de Opdrachtgever of door derden is reclame niet meer mogelijk.

9.2 Reclames betreffende geringe, in de handel gebruikelijke, onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit en hoeveelheid worden niet geaccepteerd.

9.3 Reclames die betrekking hebben op specifieke kwaliteitseisen van de Opdrachtgever worden niet geaccepteerd, tenzij die eisen schriftelijk Shoebus zijn aanvaard.

9.4 Reclames over facturen dienen bij aangetekend schrijven te worden ingediend en dienen binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen in bezit van Shoebus te zijn.

9.5 Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt de Opdrachtgever geacht de producten, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Shoebus in behandeling genomen.

9.6 Indien de reclame door Shoebus gegrond wordt bevonden, is Shoebus uitsluitend verplicht de ondeugdelijke producten binnen 45 dagen na ontvangst van de reclame te vervangen/repareren zonder dat de Opdrachtgever daarnaast enige rechten kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

9.7 Indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Shoebus.

 

 1. Garantie

10.1 De Opdrachtgever kan slechts schriftelijk aanspraak maken op enige garantie. Een gebrek dient binnen 14 dagen na het ontstaan c.q. bemerken ervan duidelijk omschreven aan Shoebus schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na schriftelijke toestemming van Shoebus, kunnen de producten die voor garantiewerk in aanmerking komen binnen 28 dagen franco aan Shoebus toegezonden worden.

10.2 Gebreken in geleverde producten welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Shoebus, hetzij hersteld, dan wel door nieuwe levering vervangen, indien de gebreken naar het oordeel van Shoebus en/of het oordeel van de fabrikant te wijten zijn aan constructie en/of materiaalfouten waardoor de producten onbruikbaar zijn ter zake van de door de Opdrachtgever opgegeven bestemming van de producten.

10.3 Alle garantieaanspraken vervallen indien de Opdrachtgever zelf wijziging(en) in en/of reparatie(s) aan de producten (laat) verricht(en) dan wel de producten niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.

10.4 Gebreken, ontstaan ten gevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten onze controle liggende oorzaken, alsmede normale slijtage vallen niet onder de garantiebepalingen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De geleverde producten blijven onvoorwaardelijk eigendom van Shoebus, totdat de Opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de door Shoebus gedane leveringen aan Shoebus is verschuldigd, inclusief rente, schade en kosten, volledig heeft betaald.

 

 1. Retentierecht

13.1 Op alle producten van of namens de Opdrachtgever die zich, ongeacht de oorzaak, onder Shoebus  bevinden, heeft Shoebus het recht tot opschorting van de afgifte, zolang de Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Shoebus heeft voldaan.

13.2 Shoebus is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de Opdrachtgever enig recht op (schade)vergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade. Het risico van de goederen blijft bij de Opdrachtgever.

 

 1. Verzuim van de Opdrachtgever

14.1 Ingeval de Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiende, hieronder mede begrepen haar betalingsverplichting, alsmede indien zij surseance van betaling vraagt, zij in staat van faillissement wordt verklaard, of zij tot liquidatie van haar zaken besluit, Shoebus gerechtigd de op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gebonden is, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

14.2 De Opdrachtgever verbindt zich in dit geval de producten in de oorspronkelijke staat of in de originele door Shoebus geleverde fabrieksverpakking zonder enige aantekeningen op deze fabrieksverpakking en/of op de productetiketten op eerste aanvraag terug te geven en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen zoals het verschaffen van toegang tot opslagruimte en dergelijke.

 

 1. Retourrecht U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Shoebus geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info[at]shoebus.eu. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

 

 

 1. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met Shoebus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

 • zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
 • zullen Shoebus en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

 

Artikel 11. Bestellingen/communicatie

Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Shoebus, dan wel tussen Shoebus en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Shoebus, is Shoebus niet aansprakelijk.

Artikel 12. Overmacht

Shoebus heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat Shoebus gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op per e-mail via: [email protected]

13.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:

 • zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
 • zullen Shoebus en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.